Tin trong nước
Cập nhật: 7 : 19' : 12'' (GMT+7) - 9 / 2 / 2017
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành 10 phiên họp trong năm 2017
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Nguồn: TTXVN)

Dự kiến sẽ có 10 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tiến hành trong năm 2017 (từ phiên họp thứ 6 đến phiên họp thứ 15). 

Đây là nội dung trong Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV (Chương trình số 82/CTr-UBTVQH14) mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp

Về công tác xây dựng luật, pháp lệnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo việc rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; chỉ đạo Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan để chủ động triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, bảo đảm chất lượng, tiến độ chuẩn bị các dự án, dự thảo; kịp thời xem xét, báo cáo Quốc hội điều chỉnh Chương trình khi cần thiết; cho ý kiến về các dự án luật, dự thảo Nghị quyết trước khi trình Quốc hội; chỉ đạo việc nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật và trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ chỉ đạo việc chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; thành lập Ban soạn thảo, phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, dự kiến tiến độ và các biện pháp bảo đảm thực hiện. Xem xét, thông qua pháp lệnh, nghị quyết theo sự phân công của Quốc hội. Xem xét, cho ý kiến đối với việc gia nhập các điều ước quốc tế theo quy định của pháp luật.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; báo cáo về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát năm 2016 của các cơ quan Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan; chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo liên quan trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các báo cáo đánh giá về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; các báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Yối cao, Kiểm toán nhà nước; báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; các báo cáo về: công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về công tác thi hành án, việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan; chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo liên quan trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến hai báo cáo kết quả giám sát của các Đoàn giám sát về: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016" trình Quốc hội giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4. Giám sát hai chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT)"; "Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”; ban hành nghị quyết giám sát chuyên đề, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4. Tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại hai phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức chuẩn bị để Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4…

Về việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến các báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình thực hiện các dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định; tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Cho ý kiến về việc chuẩn bị và trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư công trình quan trọng quốc gia và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền...

Tăng cường công tác phối hợp

Về các biện pháp thực hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phân công chi tiết, đề cao và phát huy trách nhiệm các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện từng nội dung công việc, bảo đảm đúng tiến độ trong chương trình công tác năm 2017; thực hiện nghiêm túc Luật tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tăng cường phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện đổi mới hoạt động giám sát với nhiều hình thức, tập trung vào các đối tượng, lĩnh vực nổi cộm, bức xúc trong dư luận chưa được giám sát, kết quả thực hiện còn hạn chế, cử tri, nhân dân bức xúc; tiếp tục nghiên cứu, cải tiến cách thức tổ chức hoạt động, chế độ làm việc nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, các nội dung trong chương trình công tác, chất lượng, hiệu quả tiến hành các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Đẩy mạnh việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội để cử tri và nhân dân cả nước giám sát hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội.../.

 • Theo Vietnam+

 •  
  Lưu để đọc sau

  Bản in

  Phản hồi
   
  CÁC TIN KHÁC:
    Việt Nam lên tiếng về Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ (18 / 8 / 2017)
    Cần thống nhất đầu mối quản lý nợ công (18 / 8 / 2017)
    Thủ tướng: Cải cách thủ tục hành chính để thúc đẩy tăng trưởng (17 / 8 / 2017)
    Hệ thống pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước còn chồng chéo (17 / 8 / 2017)
    Nhật Bản muốn hợp tác xây Cảng khí hóa lỏng Thị Vải hiện đại nhất (16 / 8 / 2017)
    Đà Nẵng hỗ trợ tối đa gấp 230 lần mức lương cơ sở nhằm thu hút nhân lực cao (16 / 8 / 2017)
    Tiếp tục Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV (15 / 8 / 2017)
    Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ (15 / 8 / 2017)
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan (14 / 8 / 2017)
    Lũ ống trong Vườn quốc gia Hoàng Liên cuốn trôi 3 người (14 / 8 / 2017)
    Bổ nhiệm nhân sự cấp cao VTV, Agribank, EVN (13 / 8 / 2017)
    Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan thăm chính thức Việt Nam (13 / 8 / 2017)
    Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức của các cơ quan chủ quản báo chí (11 / 8 / 2017)
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia (9 / 8 / 2017)
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (9 / 8 / 2017)
    Lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc (8 / 8 / 2017)
    Hội thảo vai trò của nữ đại biểu trong Quốc hội Việt Nam và Lào (8 / 8 / 2017)
    Thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2018 là 6,5% (8 / 8 / 2017)
    Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 (4 / 8 / 2017)
    Thủ tướng Mozambique kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam (4 / 8 / 2017)

  Trang tiếp

   
  Tìm kiếm

  Tập trung xây dựng hoàn thành 5 xã nông thôn mới năm 2015

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành 10 phiên họp trong năm 2017
  © Báo Đồng Khởi - Giấy phép số: 456/GPBC - Do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/10/2007
  Tổng Biên tập: Lê Ngọc Hân - Đường dây nóng: 0918820163
  Toà soạn: 171 Nguyễn Đình Chiểu, F2, TP.Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
  Điện thoại (+84).2753.822311-(+84).2753.811000-(+84).2753.811650 - Fax : (+84).2753.826658 - email: info@baodongkhoi.com.vn